Nájemní řád

 

1) Úvodní ustanovení

 1. Nájemní řád se vztahuje na úpravu práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem (dále společně „smluvní strany“) při pronájmu předmětu nájmu pronajímatelem nájemci na základě smlouvy dle§ 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 2. Nájemní řád je nedílnou součástí smlouvy.
 3. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním nájemního řádu.

2) Nájemné a platební podmínky

 1. Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě.
 2. Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu; taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu.
 3. Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem.
 4. Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

3) Kauce

 1. Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.
 2. Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu.
 3. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších plateb vyplývajících ze smlouvy. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

4) Doba a skončení nájmu

 1. Nájem předmětu nájmu je ujednán na dobu určitou uvedenou ve smlouvě.
 2. Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli předmět nájmu včetně příslušenství na adrese provozovny pronajímatele, či na adrese partnerů, uvedené ve smlouvě, a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení pří řádném užívání a zbavený nečistot vzniklých při používání předmětu nájmu.
 3. Nájemce má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.
 4. Porušuje-li smluvní strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé smluvní straně, má dotčená smluvní strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

5) Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.
 2. Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.
 3. Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.
 4. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.
 5. Na základě snížené důvěryhodnosti zákazníka (např. zjištění exekuce), si pronajímatel vyhrazuje právo navýšit kauci.
 6. Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí služby v případě, že vyhodnotí, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek.

6) Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.
 2. Nájemce nahradí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu.
 3. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo. Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám.
 4. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.
 5. Nájemce se zavazuje:
  • seznámit se před prvním použitím s návodem k obsluze předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od pronajímatele.
  • přísně dbát pokynů a doporučení výrobce předmětu nájmu a pronajímatele;
  • předmět nájmu užívat dle návodu k obsluze a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením;
  • nekouřit v místnosti, kde je předmět nájmu používán
  • oznámit pronajímateli poškození, ztrátu či zničení předmětu nájmu ihned poté, co se tak stane.
  V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. Stejnou smluvní pokutu má pronajímatel právo po nájemci požadovat v případě, že pronajímatel nebude schopen opakovaně (více než dvakrát) zastihnout nájemce na kontaktech uvedených ve smlouvě (adresa, telefon);

7) Společná a závěrečná ujednání

 1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty.
 2. Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.